Dárek pro Arcibiskupství

Deklarace o spolupráci s Arcibiskupstvím, vede ke změnám v územním plánu a zvyšování zastavitelného území v obci.

Vedení obce oznámilo projednávání návrhu zadání změny č. 5 územního plánu Dolních Břežan, jejíž pořízení schválilo 11 zastupitelů obce (sdružení Rozkvět) dne 22. června 2015. Návrh zadání změny územního plánu, bude vystaven k veřejnému nahlédnutí na úřední desce obce po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Důvodem změny č. 5 je využití části zastavitelné plochy Z11 pozemku parc. č. 391/3 v katastrálním území Dolní Břežany. Plochy, jejichž  funkční využití jsou v současném územním plánu vedeny jako OS „občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení“ mají být změněny na plochy s využitím OV „občanské vybavení – veřejná infrastruktura“, BI1 „ plochy bydlení v rodinných domech 1“. Jedná se o vymezení lokality Z5-1 (o velikosti cca 13.000 m2), která leží v katastrálním území Dolní Břežany.

Pořízení změny č. 5 ÚP Dolních Břežan kterou schválila Rada obce Dolní Břežany dne 8. června 2015, spočívá v realizaci chybějící školské infrastruktury, se záměrem výstavby areálu mateřské školy pro 75 dětí která má dle rady obce nahradit stávající modulové školky ve dvoře ZŠ a na přilehlém pozemku z části dokončeného kulturního a informačního centra ale především ve výstavbě rodinných domů které zde hrají významnou roli.

Rodinné domy na oplátku

Co se však ve veřejném oznámení pro občany chybí, je to, že vlastníkem pozemku parc. č. 391/3, po majetkovém vypořádání se státem, bude Arcibiskupství pražské, které záměr obce respektuje, avšak změnu využití části pozemku na vybudování školské infrastruktury si podmínilo změnou využití přiléhající části tohoto pozemku PK 391/6 na rodinné bydlení (BI1 „plochy bydlení v rodinných domech).

A tak v místech kde se dokončuje projekt odpočinkové zóny a nový hřbitov jako přirozená součást komponované krajiny, v místech určených pro tělovýchovu a sportovní zařízení, má v budoucnu pod záminkou výstavby mateřské školky vzniknout další zastavěná plocha a to zejména ve prospěch církve, která si na oplátku zato, že vyšla vstříc obci, postaví rodinné domy v lokalitě u lesa.

Občané mohou uplatnit své připomínky u pořizovatele, Obecního úřadu Dolní Břežany, písemně nebo v elektronické podobě a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání návrhu zadání změny, tj. od 23. července 2015 do 21. srpna 2015.

Oznámení o zahájení změny ÚP bylo vyvěšeno v době letních prázdnin, v době kdy občané tráví svou dovolenou a nenacházejí se v místě svého bydliště, ne všichni tak mohou uplatnit své připomínky. Neodkladná záležitost nebo snad záměr?

Zanechte komentář