Život v D. Břežanech po únorových událostech 1948

Život v Dolních Břežanech po únorových událostech roku 1948.

Únorové události roku 1948 se staly důležitým mezníkem i v Dolních Břežanech. Byl založen akční výbor Národní fronty (zvláštní mocensko-politický orgán, které vznikl v únoru roku 1948 na výzvu Klementa Gottwalda, předsedy Komunistické strany Československa), který provedl personální změny na MNV.

Ve stejné době bylo započato i revizí pozemkové reformy a jejím urychleným prováděním, které výrazně přispělo ke změnám v majetkovém držení i způsobu zemědělské výroby v Dolních Břežanech. Reformě totiž podléhal bývalý arcibiskupský velkostatek, jehož majetek (půda i inventář) obohatil základnu pozdějšího JZD. Některé budovy přešly později i do užívání MNV a nově založeného komunálního podniku.

Život v obci Dolní Břežany ovlivnily i další rysy prvních poválečných let – přídělový systém, který vedl na venkově k nepříjemným situacím nedorozumění a pocitům nespravedlnosti neboť, různým vrstvám venkovského obyvatelstva byly vyměřovány různé příděly, odchod obyvatelstva do pohraničí apod. Zemědělská výroba se v obci rychle vzpamatovala a nebylo těžké plnit povinné dávky.

V roce 1948 obdrželi břežanští občané za vzorné plnění zemědělských kontingentů sanitní vůz jako dar ministerstva zemědělství, který byl slavnostně odevzdán 9. května ve výroční den osvobození.

Rok 1949 byl přelomem v hospodaření i životě na venkově v celostátním měřítku. Dne 23. února vyšel zákon č. 69/1949 Sb. o JZD, který zahájil první etapu socializace vesnice. Od roku 1949 do konce padesátých let  vznikala Jednotná zemědělská družstva po celé republice. Ve stejném roce začalo zakládání JZD i v okolí Dolních Břežan – Točná, Cholupice, Březová-Oleško, Okrouhlo, Zvole, Vrané nad Vltavou a v následujícím roce došlo i na Břežany samotné.

V bývalém (v té době) arcibiskupském zámku bylo 6. 10. 1949 otevřeno odborné učiliště ministerstva zemědělství, jehož frekventanti významně přispěli k ustanovení přípravného výboru a posléze k založení JZD.

Počátkem března roku 1950 byla svolána veřejná schůze zemědělců s účastí 19 osob, na které bylo rozhodnuto o založení družstva, a byl zvolen osmnáctičlenný přípravný výbor. Ten byl schválen nejprve Okresní družstevní radou a později i ONV na jehož zemědělský odbor řízení združstevňování přešlo. Vlastní založení bylo schváleno 16. 2. 1951.

Družstvo mělo v té době 28 členů a hospodařilo na 147 hektarech zemědělské půdy z celkové výměry367 ha půdy v obci. Z toho pouze 26,5 ha pocházelo z majetků členů družstva, ostatní převzalo JZD od MNV, který dosud  spravoval majetek bývalého velkostatku.

Z původních členů z roku 1950 byla jen třetina zemědělců, ostatní byli dělníci, živnostníci, zaměstnanci nebo důchodci. V únoru bylo projednáno provedení technicko hospodářské úpravy pozemků v obci. Zemědělská výroba družstva začínala v roce 1951  s 86 kusy společně ustájeného hovězího dobytka, 176 kusy krav a 670 kusy drůbeže.

K majetku družstva patřili také budovy, stroje, krmiva a osiva, převážně z výsledků revize pozemkové reformy. Kromě družstva hospodařilo na počátku padesátých let v obci Dolní Břežany ještě 68 samostatných rolníků, z toho 20 do 2 ha, 12 do 5 ha, 26 do 10 ha, 7 do 15 ha a 3 do 20 ha.

… pokračování v článu Život v Dolních Břežanech po roce 1948 / II.

 

Zanechte komentář

„Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.“ Jan Werich