Život v D. Břežanech po únorových událostech 1948 / II.

Život v Dolních Břežanech po únorových událostech v roce 1948/II., pokračování článku „Život v D. Břežanech po únorových událostech 1948“.

Hospodaření v družstvu Dolní Břežany, překonávalo některé počáteční potíže poměrně dobře zásluhou dobrého vedení a velice dobré pracovní morálky. K nejzávažnějším překážkám patřilo zejména složení členské základny.

Jenom část členů skutečně v družstvu pracovala a navíc šlo většinou o starší ženy. Přesto družstvo plány a dodávky úspěšně plnilo a mělo předpoklady k udržení se i k dalšímu růstu.

Během prvního roku hospodaření 1951 vzrostl počet členů na 79 a dále se zvyšoval již pomaleji. Přesto během padesátých let docházelo k přesunům v držbě zemědělské půdy v obci v důsledku vstupu dalších zemědělců do JZD. V roce 1957 hospodařilo družstvo již na 266 ha z celkové výměry v obci, samostatně hospodařilo ještě 51 zemědělců na 127 ha.

Hospodaření mělo od poloviny padesátých let vzestupnou tendenci, zaměstnanci stačili na většinu prací sami, brigády byly využívány jen v omezeném rozsahu. Dobré výsledky hospodaření umožnily v roce 1956 vyplácet 26 Kčs na jednotku.

Zvláštním rysem JZD v Dolních Břežanech ve druhé polovině padesátých let byl nezájem zbývajících samostatných zemědělců na vstupu do družstva přes patrné úspěchy družstevního hospodaření. Představenstvo družstva o vstup nových zemědělců zájem také neprojevovalo, což mu bylo vytýkáno a argumentovalo tím, že samostatní rolníci měli vstoupit do JZD dříve a ne nyní, kdy se ukázala jeho životaschopnost a budoucnost.

V rámci družstva docházelo v souvislosti s vývojem jeho majetku a forem hospodaření i k organizačním změnám. V roce 1957 byly přijaty nové stanovy, které byly změněny o dva roky později, kdy mělo družstvo 81 členů. Společenské změny po roce 1948 se projevily i v ostatním životě obce Dolní Břežany. Roku 1954 došlo ke zrušení podpůrných spolků, které byly začleněny do státní pojišťovny. Živnosti byly postupně zapojovány do komunálního podniku.

Staré kulturní a společenské organizace byly reorganizovány a vznikaly nové – SPB, SČSP, ČSM, výbor žen, Svazarm. Probíhaly stavební i další úpravy obce v rámci volebních programů Místního národního výboru, v rámci akce „M“ (později akce „Z“), rozvinula se výstavba soukromých domků a v okolí obce i chat.

Kromě běžných kulturních a sportovních akcí obohatil život v Dolních Břežanech nácvik na I. celostátní spartakiádu v roce 1955. Určitým zpestřením bylo i natáčení filmu Psohlavci v roce 1954.

Rok 1960 završil 1. etapu socializace nejenom v celostátním měřítku ale i z hlediska venkova. 60. léta jsou na vesnici charakterizována procesem modernizace a koncentrace zemědělské výroby, který si vynutil i odpovídající změny v organizaci – kooperaci a integraci družstev na vyšší úrovni.

Tento zlom bylo možné zaznamenat i v Dolních Břežanech, kde došlo 11. 10. 1960 ke sloučení místního JZD s JZD Lhota a předznamenalo tak jeho další vývoj i vývoj celé obce na další desetiletí.

Na fotografii nedělní výmlat 9. září 1956 v JZD Dolní Břežany.

 

Zanechte komentář

„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde