Zábor (ne)veřejného prostranství

Majitel komerčního objektu Podkova v Dolních Břežanech nechal na svém pozemku instalovat dvanáct sklopných parkovacích zábran a oplotil jeho část.

Dolní Břežany nedaleko Prahy v nedávné době řešili problém s nelegální ubytovnou. Vše vzniklo na základě poměrně agresivních a především anonymních upozornění obyvatel z této lokality směřované na diskusní fórum obce.

Stížnostmi obyvatel z dané lokality na hluk a nepořádek ale hlavně poukazováním nato, že se z tanečního sálu v prvním patře stala nelegální ubytovna pro čtyřicítku Rumunských dělníků, se ihned začalo zabývat vedení obce. To podalo podnět na živnostenský a stavební úřad i Českou obchodní inspekci a v krátké době odvysílala Česká televize ve svém zpravodajství „Události“ reportáž o nelegální ubytovně v Dolních Břežanech s ne zcela korektními informacemi.

V současné době vlastník komerčního objektu Podkova A-Lhota s.r.o., který je zároveň vlastníkem i pozemků okolo celé první etapy výstavby bytových domů, přistoupil k radikálnímu řešení. Nechal na svém pozemku instalovat dvanáct sklopných parkovacích zábran, dále v rámci svého pozemku a pro svou potřebu zřídil plot z části komerčního objektu na jeho vnitřní hranici.

Na tento krok nyní reagovalo vedení obce s tím, že instalací parkovacích zábran a zřízením plotu okolo restaurace Podkova, došlo k neoprávněnému záboru veřejného prostranství, přičemž k tomuto záboru nebyl vydán souhlas obce a poukázalo na Obecně závazná vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 5/2010 platnou v územním obvodu obce Dolní Břežany, konkrétně na čl. 2 veřejná prostranství.

Veřejným prostranstvím se podle této vyhlášky Čl. 2 rozumí všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, nacházející se v obci Dolní Břežany. Zábor veřejného prostranství za účelem poskytování služeb je zpoplatněn dle vyhlášky č. 5 /2010 sazbou 10 Kč/m2/den.

Zároveň bylo A-Lhota s.r.o. sděleno, že obec s instalací parkovacích zábran a oplocením parkoviště v tomto veřejném prostoru nesouhlasí a žádá vlastníka o neprodlené odstranění zábran i parkoviště a navrácení tohoto prostoru do původního stavu.

Veřejnosti bylo ale na diskusním fóru obce ohledně montáže parkovacích zábran sděleno stanovisko poněkud jiného charakteru, a sice že je vedení obce toho názoru, že došlo k neoprávněnému záboru veřejného prostranství a na základě tohoto názoru vyzývá vlastníka k jejich odstranění.

Uzemní plán a plochy s rozdílným způsobem využití

Vyhláška sama o sobě nevykazuje žádné pochybnosti avšak po nahlédnutí do hlavního výkresu územního plánu Dolní Břežany (právní stav po Změně č. 5 z roku 2016), lze zjistit, že pozemek na kterém byly instalovány parkovacích zábrany, je vyznačen jako způsob využití OM – Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední, stejně jako pozemek na kterém bylo provedeno oplocení a nikoli jako PV – Veřejná prostranství.

V případě, že vyznačení způsobu využití OM v územním plánu je platné což by mělo být, tak se o veřejné prostranství nejedná a k žádnému neoprávněnému záboru veřejného prostranství dojít nemohlo. Neoprávněné by v tomto případě bylo poukazování na místní poplatek zpoplatněn dle vyhlášky č. 5 /2010 sazbou 10 Kč/m2/den za užívání veřejného prostranství a žádání vlastníka o neprodlené odstranění zábran i plotu a navrácení tohoto prostoru do původního stavu.

Plochy občanského vybavení zahrnují mj. pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, ubytování, stravování, lázeňství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství.

Vedení obce aniž by se vydalo cestou nějakého schůdného řešení pro všechny strany v podobě osobního jednání s vlastníkem pozemku, volí formu byrokratickou se snahou přehodit problém na vyšší instance a obyvatelé, kterých se problém dotýká nejvíce, formu v podobě anonymních urážek a napadání na diskusním fóru obce. To vše má za následek úbytek parkovacích míst kterých je v obci kritický nedostatek, v neprospěch jich samotných.

Dalo by se říci, že majitel objektu Podkova A-Lhota s.r.o. který je nevyvratitelným vlastníkem pozemků p.č.246/6 na němž jsou umístěna parkovací stání i komunikace, což je zřejmé z katastru nemovitostí, tak svým opatřením vyšel vstříc anonymním stěžujícím si obyvatelům na diskusním fóru obce Dolní Břežany, kteří poukazovali nato, že dělníci vysedávající na terase restaurace a odhazují nepořádek na jejich vozidla, na vozidla která ještě do nedávna parkovali pod terasou na soukromém pozemku tolerujícího majitele Podkovy, proti kterému vedli a vedou stížnosti.

Anonymita stěžujících si..

Jen hrstka občanů svůj příspěvek na diskusním fóru obce Dolní Břežany podepíše i s vědomím, že může být předmětem diskuse. Proč ostatní nemají tu odvahu se svým názorem, nesouhlasem či stížností a se svým jménem vystoupit veřejně?  Říci své jméno je přece slušnost, základ komunikace. S anonymem (i když se podepíše např. Petr, Lenka, Irena) se nediskutuje, anonym se ignoruje. Anonyma totiž nemůžete přesvědčit, protože nedodržel základní podmínku, a tedy je více než pravděpodobné, že selže i v dalších aspektech diskuse.

Žijeme v době kdy se některé obce chovají tak, že jim vše patří bez ohledu na vlastnická práva, v době kdy se mnozí obyvatelé řídí heslem: Co je tvoje, je i moje a co je moje, do toho ti nic není.

Tags:

Zanechte komentář

„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde