Volba členů do osadního výboru na Jarově

Vzhledem k výsledkům voleb do obecního zastupitelstva konaných v říjnu 2014, kdy část obce Dolní Břežany – Jarov v novém zastupitelstvu nezískala žádné zastoupení z řad občanů trvale žijících na Jarově byl v souladu s 120 zákona č. 128/2000Sb., o obcích zastupitelstvu obce podán návrh na zřízení osadního výboru v této lokalitě.

Tato žádost byla projednána radou obce které jí předložila zastupitelstvu a na základě usnesení zastupitelstva Obce Dolní Břežany č.III.-10Z//2014 ze dne 15. 12. 2014 bylo odsouhlaseno že ve dnech 05. 01. 2015 od 9 hod do 23. 01. 2015 do 12 hod proběhne volba tříčlenného osadního výboru Dolní Břežany – Jarov.

Právo volby má pouze zletilý občan ČR nebo EU s trvalým bydlištěm v části Jarov a to ke dni 15. 12. 2014. Volební místnost bude umístěna v budově Obecního úřadu. Volba bude probíhat v úředních hodinách: pondělí – středa: 08 -12 hod a 13 – 17 hod, úterý, čtvrtek a pátek: 08 – 12 hod.

Situace na Jarově je taková, že obyvatelé zde žijící, jsou dlouhodobě rozděleni na dva znepřátelené tábory s rozlišnými názory. Proto byly také ke zřízení osadního výboru na radu obce podány dva podněty na nominace.

Navrženými kandidáty jsou: Ing. Milan Liška, Petr Novák (kandidoval do obecního zastupitelstva v říjnových volbách za Hnutí ANO) a Bc. Jana Pokšteflová a jako proti kandidáti Tomáš Janša, Michaela Janšová, Hana Širmarová.

[su_spoiler title=“VZNIK A PRAVOMOC OSADNÍHO VÝBORU“ style=“fancy“]

Možnost vzniku osadních nebo místních výborů byla v České republice založena Zákonem o obcích 128/2000 Sb. Rozsah jejich působnosti i složení řeší paragrafy 120 a 121.

Osadní nebo místní výbor (y) mohou (avšak nemusí) být zřizovány zastupitelstvem obce podle § 120 zákona o obcích. Výbory musí být složené z občanů obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v příslušné části obce. Zastupitelstvo určuje počet členů osadního výboru (podle zákona musí mít nejméně 3 členy) a jmenovitě z jejich řad zvolí předsedu. Osadní výbor je jediným druhem výboru zastupitelstva (§ 117 zákona o obcích), jehož předsedou nemusí být člen zastupitelstva.

Obvykle jsou osadní výbory jmenovány podle návrhu podaného z řad aktivních občanů nebo zastupitelů z příslušné části. Osadní výbor zaniká stejně jako ostatní výbory s koncem funkčního období zastupitelstva, které osadní výbor zřídilo. Takový je právní výklad Ministerstva vnitra ČR, v zákoně o obcích to není výslovně uvedeno.

Osadní nebo místní výbor je oprávněn podle § 121 zákona o obcích:

  • předkládat orgánům obce (zastupitelstvu, radě i ostatním výborům) návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce a
  • vyjadřovat se k takovým návrhům nebo k podnětům a připomínkám, které se týkají dotyčné části obce nebo které předkládají obecním orgánům občané obce s trvalým pobytem v dotyčné části obce.
  • Předseda výboru má právo na udělení slova v zastupitelstvu obce, pokud o to požádá.

Působnost osadního nebo místního výboru se týká pouze samosprávné působnosti obce, nikoliv přenesené působnosti státní správy. Nevztahuje se tedy například k projednávání přestupků

[/su_spoiler]

Již před rokem 1986 v této části obce Dolní Břežany osadní výbor fungoval velice dobře, ale zásahem orgánů státní moci byl zrušen a činnost byla začleněna do organizací národní fronty jako základní organizace ČZS.

Doposud hájila v omezeném rozsahu zájmy obyvatel Jarova Základní organizace českého svazu zahrádkářů. Vzhledem k soukromoprávnímu charakteru této organizace, která je určena hlavně pro konkrétní zájmovou činnost jednotlivců a především nezastupuje všechny občany lokality Jarov, tak není možné prostřednictvím jejich zástupců zajistit komplexní řešení problémů dané lokality.

Dle vyjádření některých obyvatel Jarova se zahrádkáři stali dělícím článkem místních osadníků, skupinou, která si přivlastňuje právo určovat, kdo se může života v osadě účastnit a kdo ne. Dění v této časti obce Dolní Břežany se snaží ovlivňovat mnohdy negativně osoby, které v této části obce nemají jak trvalý pobyt tak ani žádnou nemovitost.

Zřízení osadního výboru má být cesta k lepší komunikaci s vedením obce, zohlednění potřeb dané lokality a spolupráce, která by mohla vést ke koncepčnímu a reálnému využití daného území.

One Response

  1. Ing. Petr Zita 2.2.2015

Zanechte komentář