Reakce vedení obce na stížnost občanů!

Reakce vedení obce na stížnost ohledně životních podmínek v Dolních Břežanech, kterou sepsali a dle zákonných postupů předali obyvatelé ulic Na Vršku a Za Pivovarem.

Na stížnost občanů, podanou 19. 10. 2016 o která se Dolnobřežanské listy zmiňovaly v nedávném příspěvku pod názvem „Stížnost obyvatel na životní podmínky“, reagoval písemnou odpovědí místostarosta obce Ing. Zdeněk Kovařík měsíc po jejím podání, stěžujícím si občanům, sdělil stanovisko obce.

(pro lepší přehlednost a orientaci obsah podané stížnosti s požadavky, návrhy a fotodokumentací, k nahlédnutí zde)

Vedení obce vnímá parkování v obci jako problém obecný, který se týká mnoha dalších ulic v Dolních Břežanech. Kompletní a koncepční vyřešení problému parkování v krátkém časovém horizontu je podle něj nereálné a v dlouhodobém horizontu představuje vybudování parkovacích stání pro cca 130 – 150 vozidel, což je dle průzkumu, který si obec udělala, počet vozidel parkujících v ulicích Dolních Břežan, které patří majitelům nerezidentům.

Zpravidla se má jednat o zaměstnance dojíždějících do Dolních Břežan za prací, provozovny na náměstí a v centru, Tesco, Pivovarský dům a škola. Průzkum potřebných nových parkovacích stání v obci, který si vedení obce udělalo, považují občané za značně podhodnocený.

Obec dále vychází z toho, že realizace opatření k omezení parkování v jedné ulici znamená automaticky přesunutí problému do jiné ulice. To však lidé z ulice Na Vršku vidí jinak.

Omezováním parkování v jedné ulici obec automaticky přesouvá krizovou situaci do jiného místa v obci, takže problém neřeší (jak uvádí místostarosta), ale odsouvá (nadále tvrdí občané). „Jako příklad, uvedli obyvatelé instalaci parkovacího automatu v ulici Na Panský, která způsobila parkovací problémy právě v ulici Na Vršku“.

Vedení obce dále ve své odpovědi na stížnost občanů v několika bodech uvádí co může pro obyvatele ulice Na Vršku krátkodobě udělat a co považuje za smysluplné pro zlepšení životních podmínek.

Bylo nabídnuto, vymezí 1/2 poloviny parkovacích míst u bytových domů pro rezidenty bytových domů kdy budou na požádání vystaveny bezplatné parkovací karty. Vymezení většího počtu parkovacích míst není dle vyjádření místostarosty možné, neboť by to bylo v rozporu s podmínkami dotace, z níž byla komunikace Na Vršku postavena (primárně tato komunikace má sloužit pro příjezd a obsluhu objektu pro podnikání v tomto případě Pivovarského domu).

To že má tato komunikace primárně sloužit pro příjezd a obsluhu objektu pro podnikání, v tomto případě k podnikání v Pivovarském domě, považují obyvatelé za nedomyšlenost a ignorování jejich dřívějších práv na klidné bydlení v dané lokalitě.

Vstřícný postoj obce při snaze vymezit 1/2 počtu disponibilních parkovacích míst pro rezidenty lidé z bytových domů ocenili i přesto že je nedostačující (jedno parkovací místo na bytovou jednotku). „Pokud však obec současně nezamezí parkování vozidel nerezidentů mezi bytovými domy, navýší se počet vozidel nerezidentů mezi bytové domy, a opatření se mine účinkem, což je pro nás zcela nepřípustné“, odpověděli občané.

Dále bylo nabídnuto maximalizování parkování zaměstnanců školy na novém parkovišti u nového pavilonu školy. „S maximalizací občané souhlasí, i když si nemyslí, že zaměstnanci školy jsou hlavní příčinou současného problému“.

Vyslyšeno bylo přesunutí kontejnerů na bioodpad i velkoobjemový odpad, nové stanoviště se bude nacházet též na parkovišti u nového pavilonu školy.

Pro zlepšení životních podmínek vedení obce přišlo s krokem zamezit u bytových domů vjezdu popelářského vozu ve všední dny mezi 7,00 a 8,30 hod. Toto protismyslné zamezení ale občané ve své stížnosti vůbec nepožadovali. Naopak tato službu považují za potřebnou a tudíž zajetí popelářského vozu za nutné. „Upozornili pouze, že v několika případech došlo ze strany obsluhy popelářského vozu k nevyvezení odpadkových kontejnerů a to z důvodu blokování přístupu ke kontejnerům parkujícími vozidly nerezidentů“.

Dále obec přislíbila prověření prostřednictvím stavebního úřadu, jak je řešeno parkování Agenturou Lepší známky  (sídlící v bytovém domě č.p. 242) z hlediska povolení stavebního úřadu s využíváním bytových prostorů pro podnikání, která znamená vyšší dopravní zátěž a vyšší nároky na počet parkovacích míst u bytových domů. „Zarážející je, že se doposud nikdo ze strany stavebního úřadu využíváním bytového prostoru pro zcela jinou funkci nezabýval“.

Závěrem obec uvedla že zajistí zvýšení restrikce kontrol prostřednictvím obecní policie, která byla obyvateli vítána za předpokladu, že bude kontrolováno též respektování vyznačené svislé dopravního značení komunikace Na Vršku.

Některé požadavky byly vedením obce označeny za kontraproduktivní, ostatní návrhy lze dle názoru vedení obce realizovat až po té, kdy bude možno nabídnout nová parkovací místa, která nejsou nyní k dispozici.

Vyjádření, že další návrhy lze realizovat až poté, kdy bude možno nabídnout nová parkovací místa, občané chápou jako chlácholení prostoduchých. „Chcete po nás, abychom čekali, až obec vybuduje nová parkovací místa, když sama neví kdy a kde to bude. S tímto postojem obce se případně smíříme teprve poté, až nám obec konkrétně sdělí kdy a kde potřebná parkovací místa v obci zajistí“, sdělili na adresu vedení obce.

Příčinou neutěšeného stavu v okolí bytových domů ulice Na Vršku není změna režimu provozu, těchto bytových jednotek, ale nezodpovědné rozhodování obce o výstavbě a provozu nových podnikatelských a nepodnikatelských subjektů v okolí těchto bytových domů, aniž předem zodpovědně řešila otázkou jejich obslužnosti a parkování vozidel. „Nestrpíme proto, aby se vzniklá kritická situace přenášela do míst, jakou jsou ulice Na Vršku a Za Pivovarem,“… jednoznačně dodávají občané.

Na závěr obyvatelé vedení obce sdělili, že nadále trvají na tom, aby obec zamezila parkování vozidel nerezidentů mezi bytovými domy a zajistila zde vyznačení a dodržování vodorovného nebo svislého dopravního značení, které vyznačuje zákaz zastavení a stání nerezidentů.

Na vyjádření obce, bylo zpětně odpovězeno dopisem dne 23. 11. 2016.

 

3 komentáře

  1. Petr Tichý 8.1.2017
  2. Jan Krob 31.1.2017
    • DBM 2.2.2017

Zanechte komentář

„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“ Oscar Wilde