Odstavené autovraky v ulicích Dolních Břežan

Stovky aut, vlastně spíš nepojízdných vraků, zabírají parkovací místa ve městech a obcích, výjimkou nejsou ani Dolní Břežany.

Příkladem je vozidlo Renault Megane Scenic šedivé barvy který více než 1 rok stojí v ulici Nad Pazdernou. Vozidlo je volně odemčeno, tedy nezajištěno proti vniknutí, avšak s registrační značkou. „Majitel byl kontaktován, upozorněn na situaci a celkový problém. Bez jakýchkoli námitek začal podnikat kroky k odtažení vozu na vrakoviště tak že v brzké době by mělo být o jedno parkovací místo více“

Dalším vyloženě autovrakem je parkující nepojízdné auto na parkovací ploše za zadním traktem restaurace Podkova, který má prázdné všechny pneumatiky a je bez SPZ. Jedná se o osobní automobil Ford Siera, který je déle než půl roku trnem oku místním obyvatelům. „Dle dostupných informací je majitel znám avšak slušné jednání od něj nelze očekávat, o tom se přesvědčili někteří vlastníci bytů, před jejichž okny vrak stojí a kteří ho slušně oslovili se žádostí o odstranění“

Odstavit někde na parkovišti a dál se nestarat. Přesně tak si mnoho majitelů aut představuje nejjednodušší způsob, jak se zbavit nepohodlného auta. Městské a obecní úřady včetně úřadu v Dolních Břežanech, pak dostávají každý rok stovky podnětů od občanů, na nepojízdná auta v ulicích.

Existuje spoustu vrakovišť, které zdarma vozidlo odtáhnou, zajistí ekologickou likvidaci a mnohdy majitel vraku ještě dostane nějakou korunu.

Co je to autovrak

Stávající právní úprava poskytuje dvojí definici autovraku. Ta první má oporu v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Dle této úpravy je vrakem každé silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou (resp. RZ), nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu. Druhá definice se opírá o příslušné ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Dle této právní normy se autovrakem rozumí každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro účel přepravy osob, zvířat a věcí a stalo se odpadem. Je třeba v této souvislosti upozornit na skutečnost, že autovrak je podle tohoto zákona nebezpečným odpadem, tudíž majitel může předat vozidlo určené k likvidaci pouze osobě oprávněné k ekologické likvidaci vraků, která potom vystaví majiteli doklad o převzetí autovraku. Odhlášení vozidla v důsledku jeho trvalého vyřazení z registru motorových vozidel je zcela osvobozeno od správních poplatků.

Vraků jsou tisíce, sešrotován je ale pouhý zlomek

Policisté, kteří jsou povoláni na místo, by měli zjistit, zda je vozidlo způsobilé či nikoli k provozu na pozemních komunikacích, zanechat majiteli na okénku výzvu, aby vozidlo ze silnice odstranil, nebo jej uvedl do způsobilého technického stavu. Když se majitele podaří zjistit, je výzva zaslána přímo jemu. Pokud si obsílku převezme, začíná běžet dvouměsíční lhůta, během které musí dát vrak do pořádku. Pokud tak neučiní, vozidlo by mělo být ekologicky zlikvidováno.

Zanechte komentář