Dolní Břežany a nové zastupitelstvo

V současné době běží desetidenní lhůta pro podávání stížností na platnost voleb. Pokud nikdo stížnost nepodá, bude muset stávající starosta svolat ustavující zasedání tak, aby se konalo do 15 dnů od konce této desetidenní lhůty.

Na ustavujícím zasedání zvolení zastupitelé obce Dolní Břežany složí zastupitelský slib a poté se budou konat volby – ze 17 zvolených zastupitelů se volí členové pětičlenné rady – starosta/ka, místostarosta/ka a ostatní členové rady. Ke zvolení každého z nich bude v Dolních Břežanech zapotřebí 9 hlasů ostatních zastupitelů, přičemž není vyloučeno, aby kandidát hlasoval sám pro sebe.

ZASTUPITELSTVO OBCE DOLNÍ BŘEŽANY

Zastupitel sám má povinnost účasti na zasedání zastupitelstva, které rozhoduje o nejdůležitějších otázkách obce. Zastupitel nemůže přímo úkolovat zaměstnance úřadu ani členy rady. Může tak činit jen prostřednictvím usnesení zastupitelstva, k jehož přijetí je třeba vždy nadpoloviční většiny hlasů. Z aktuálních 17 bude tedy třeba vždy 9 hlasů. Zastupitelstvo se schází jednou za dva až tři měsíce. Jako své poradní orgány si může zastupitelstvo vytvářet takzvané výbory, na jejichž práci se může podílet i veřejnost. Ze zákona jsou výbory povinné dva – finanční a kontrolní.

Mandát zastupitelů končí prvním dnem voleb, nyní tedy už nemají odcházející zastupitelé žádná práva ani povinnosti, na rozdíl od starosty a rady, kteří řídí Dolní Břežany do volby nových orgánů.

RADA OBCE DOLNÍ BŘEŽANY

Počet členů rady se určuje podle počtu zvolených zastupitelů. Rada obce Dolní Břežany má ze zákona nejméně 5 a nejvíce 9 členů, ale nesmí překročit jednu třetinu zastupitelstva. V případě Dolních Břežan tedy musí mít rada 5 členů. Pokud někdo z radních odstoupí nebo je odvolán, může rada fungovat, ale formálně je stále 5-ti členná a mělo by dojít alespoň k pokusu o dovolbu.

Rada se na rozdíl od zastupitelstva schází častěji, zpravidla každý týden, a přijímá řadu usnesení ohledně běžného života obce. Jako své poradní orgány si může vytvářet komise z řad odborné veřejnosti. Rada obce Dolní Břežany měla tyto komise: komisi pro bezpečnost a prevenci kriminality, komisi investiční, komisi pro kulturu a média, komisi komunitní a sociální, komisi přestupkovou, komisi rozvoje území, komisi pro sport a tělovýchovu a komisi pro životní prostředí a veřejnou zeleň.

SLIB ZASTUPITELŮ OBCE DOLNÍ BŘEŽANY

Práv a povinností nabývá člen zastupitelstva složením slibu. Slib skládají všichni členové zastupitelstva na začátku prvního zasedání, tedy i ti, kteří byli v zastupitelstvu během minulého volebního období. Člen zastupitelstva složí slib, jehož se po svém zvolení zúčastní. Slib člena zastupitelstva zní: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce  a jejích občanů, řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Slib složí člen zastupitelstva obce do rukou předsedajícího a pronese slovo „slibuji“. Předsedající ustavujícího zasedání zastupitelstva skládá slib jako poslední do rukou do rukou druhého nejstaršího člena zastupitelstva obce. Složení slibu stvrdí člen zastupitelstva svým podpisem.

VÝBORY A KOMISE

Výbory zastupitelstva zanikly společně s mandátem zastupitelů ke dni voleb a nové zastupitelstvo je bude muset vytvořit usnesením. Stejně tak volbou nové rady zaniknou všechny komise. Jejich počet a strukturu si rozhoduje rada a dosazuje lidi svým usnesením. Nedochází tedy k žádnému nucenému odchodu členů výborů a komisí, ale zánik výborů, komisí a členství v nich je automatický ze zákona.

Zanechte komentář